သက္ဆိုင္သူမ်ားသို႔

BuildTech Yangon (BTY) 2018 ကုန္သြယ္ေရးျပပြဲက်င္းပျခင္းအား ေရႊ႕ဆိုင္းေၾကာင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ဤထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ BuildTech Yangon 2018 ကုန္သြယ္ေရးျပပြဲအား Sphere Exhibits မွ ယခုႏွစ္(၂၀၁၈)တြင္ က်င္းပမည္မဟုတ္ပဲ ေရႊ႕ဆုိင္းေၾကာင္း အသိေပးေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

BuildTech Yangon 2019 ကုန္သြယ္ေရးျပပြဲၾကီးကို ျပန္လည္က်င္းပမည္ျဖစ္ျပီး ျပပြဲၾကီးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑အတြက္ သင့္ေလ်ာ္လိုအပ္ေသာ ပိုမိုစိတ္လႈပ္ရွားစရာ အေၾကာင္းရာမ်ားႏွင့္ ျပပြဲေခါင္းစဥ္အသစ္မ်ားစြာကို ထည့္သြင္းျပသသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

BuildTech Yangon 2019 တြင္စိတ္ဝင္တစား ပါဝင္ျပသလိုသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အေသးစိတ္အခ်က္လက္မ်ားသိရွိႏုိင္ရန္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

Ms Oh Li Ling
Tel: +65 6319 4037
Email: lingoh@sph.com.sg

BuildTech Yangon 2019 ျပပြဲၾကီး၌သင္တက္ေရာက္လာသည္ကို ၾကိဳဆိုပါရေစ။
ေလးစားစြာျဖင့္

BuildTech Yangon က်င္းပေရးအဖြဲ႕
Sphere Exhibits Pte Ltd