စတုတၳအၾကိမ္ေျမာက္ ျပသမည့္BuildTech Yangon2017 သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ေပါင္းကူးအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ဦးေဆာင္ကုန္သြယ္မႈျပပြဲတစ္ပြဲျဖစ္ျပီး ျပပြဲတြင္ အေျခခံအေဆာက္အဦ၊ လူေန ႏွင့္ စီးပြါးေရး အေဆာက္အဦမ်ား၊ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး၊ ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ အဓိကထားျပသသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။Sphere Exhibits ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း တို႕ ပူးေပါင္း က်င္းပေသာ BuildTech Yangon 2017 သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရး က႑ျမွင့္တင္ ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ လိုအပ္ေနေသာ ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာႏွင့္ ထုတ္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား ကို အဓိကထားျပသေသာ ျပပြဲျဖစ္သည္။